שקיפות כספית

מסמכי העמותה

אישור לצורך ניכוי מס

אישור מלכר

אישור ניהול תקין

ניהול פנקסים

סעיף 46

מאזן 2020